องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

    ส่งเสริมอาชีพประชาชน   สร้างผลผลิตจากปุ๋ยอินทรีย์

สร้างรายได้จากโครงการพระราชดำริในท้องถิ่น  ที่มีแหล่งท่องเที่ยว

 

พันธกิจ  (Mission)  คือ  กิจที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามความต้องการที่ได้ประกาศไว้ต่อสาธารณชน  ได้แก่

  1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่  มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

  2. การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนการพึ่งตนเอง

  4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน