องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

ด้านการบริการพื้นฐาน

 ระบบบริการพื้นฐาน                                                                                                                                   

          1. การคมนาคม

- ถนนลาดยาง     บ้านดงแดงถึงอำเภอศิลาลาด     ระยะทาง         10       กิโลเมตร

                                            บ้านหนองบัวดงถึงบ้านด่าน     ระยะทาง         3       กิโลเมตร

 -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เป็นถนนคอนกรีต  ภายในหมู่บ้านต่าง    จำนวน  9  หมู่บ้าน  รวมระยะทางมีความยาวประมาณ   7.2   กิโลเมตร

-  ถนนลูกรัง  เป็นทางลูกรังภายในตำบลเชื่อมโยงหมู่บ้านต่าง ๆ  รวมระยะทางมีความประมาณ    12   กิโลเมตร

-  ถนนลงหินคลุก  เป็นทางลูกรังภายในตำบลเชื่อมโยงหมู่บ้านต่าง ๆ  รวมระยะทางมีความยาวประมาณ    9    กิโลเมตร

-  ถนนดิน เป็นทางลูกรังภายในตำบลเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆรวมระยะทางมีความยาวประมาณ 3 ก.ม

2.  การไฟฟ้า

                   การไฟฟ้า  จำนวนครัวเรือนที่ไฟฟ้าเข้าถึง  1,000  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  100  ครัวเรือน / ส่วนแสงสว่างตามถนน  ซอยต่าง ๆ  ภายในหมู่บ้าน  คิดเป็นอัตราร้อยละ  70    ของหมู่บ้าน

          3การประปา

                   การประปา  จำนวนครัวเรือนที่ไฟฟ้าเข้าถึง  1,000  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  100  ครัวเรือน / ส่วนแสงสว่างตามถนน  ซอยต่าง ๆ  ภายในหมู่บ้าน  คิดเป็นอัตราร้อยละ  70    ของหมู่บ้าน

          4. โทรศัพท์

                   โทรศัพท์สาธารณะ  โทรศัพท์สาธารณะซึ่งติดตั้งอยู่ตาม  3  แยก  4  แยก  ถนนสาธารณะทั่วไป  จำนวน  18   ตู้  ไม่สามารถใช้ได้อยู่ในสภาพชำรุดทั้งหมด

          5.  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

                   - ที่ทำการไปรษณีย์  โทรเลขประจำตำบล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6  บ้านหนองบัวดง ตำบลหนองบัวดง


4nonymousR44Z