องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

สภาพทางสังคม

 สภาพทางสังคม

          4.1 การศึกษา

          -  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

          ก.  สถานศึกษา

                   -  ศูนย์เด็กก่อนปฐมวัย                                          จำนวน     1    แห่ง

                   -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา                                  จำนวน     4     แห่ง

                   -  โรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           จำนวน     1     แห่ง

ชื่อสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองบัวดง

                      

 

 

บุคลากร/ครูอาจารย์ ชาย  9  คน  หญิง  10  คน  รวม  19   คน โดย นายสมศักดิ์  วนวาที   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


บุคลากร/อาจารย์  ชาย  2  คน  หญิง  4  คน  รวม  6  คน โดย  นายสิทธิศักดิ์  อินทรธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหลักด่าน-หนองจอก

                      

บุคลากร/อาจารย์  ชาย  2  คน  หญิง  5  คน  รวม  7  คน โดย  นายภัทรศักดิ์   มนต์ทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียน      

โรงเรียนบ้านดงเค็ง-ตู้

                      

 

บุคลากร/อาจารย์  ชาย  4  คน  หญิง  5  คน  รวม  9  คน โดย  นายประเสริฐ    สิงห์เขาภู   ผู้อำนวยการโรงเรียน          

          4.2 สาธารณสุข

                   -  สถานีอนามัย                                                  จำนวน   1 แห่ง

                   -  หน่วยบริการกู้ชีพกู้ภัยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน              จำนวน  1  แห่ง

                   -  สถานพยาบาลนวดแผนโบราณ                               จำนวน  1  แห่ง

                   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                                         100 %

          4.3. อาชญากรรม

          -  สายตรวจตำบล                                              จำนวน  1  ชุด

          -  อปพร.                                                        จำนวน  1  ชุด

          4.4 ยาเสพติด

                   -                                                                  จำนวน   -  แห่ง         

          4.5. การสังคมสงเคราะห์

          -  ที่ทำการศูนย์พึ่งได้                                           จำนวน  1  ศูนย์


 ศาสนา ประเพณี วัฒธรรม

1.  การนับถือศาสนา.  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

2ประเพณี และงานประเพณี

          1. ประเพณีลอยกระทง

          2. ประเพณีสงกรานต์

          3.  ประเพณีบุญบังไฟ

          4.  ประเพณีวันผู้สูงอายุ

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          1. นวดแผนไทย

          2. จักรสาน

          3. หมอดิน

4สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

          1. ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน

          2. กระติบข้าวทอด้วยกก หรือไหล

          3. เสื่อทอด้วยกก