องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

          1. ทำการเกษตร   

                   การเกษตรของประชากรทั้งหมดประกอบอาชีพทำนาปีละ  2  ครั้ง  ทำนาปี  ร้อยละ  100  และนาปรังร้อยละ  10  นอกจากนี้มีการเลี้ยงโค กระบือ สุกร สัตว์ปีก  เพื่อจำหน่ายและบริโภคร้อยละ  80  การปลูกผักไว้อุปโภคบริโภคร้อยละ  50

          2การประมง   ส่วนใหญ่เป็นการประมงน้ำจืด

          3การปศุสัตว์

          4การบริการ

          ก.  ร้านค้า  มีร้านค้าขายของชำขนาดเล็กภายในตำบลหนองบัวดง  จำนวน  32   แห่ง  ดังนี้   
 

ค.  ปั๊มน้ำมัน   มีปั๊มน้ำมัน  (หลอด)                  จำนวน     6    แห่ง

ง.  โรงสี                   -โรงสีเล็ก                     จำนวน     3    แห่ง

                   -โรงสีชุมชน                            จำนวน     6    แห่ง

จ.  ร้านซ่อมรถ  - ร้านซ่อมรถจักยานยนต์           จำนวน     2    แห่ง

                   - ร้าน ปะ ผุ เคาะ พ่น สี              จำนวน    1     แห่ง     

          5.  การท่องเที่ยว

          6.  อุตสาหกรรม

          7.  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ                         มีจำนวน   13 กลุ่ม

          8.  แรงงาน

 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)


 
4nonymousR44Z