องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1  ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

 

2  สภาพทางภูมิศาสตร์ 

ก.      ลักษณะที่ตั้ง

                    ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบังดง  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช  2537 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยแรกเมื่อวันที่  27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2547   สถานที่ตั้งของที่ทำการองการบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง  มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่  84 หมู่ 6 ตำบลหนองบังดง  อำเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษเป็นอาคารชั้นเดียว  บนเนื้อที่   10  ไร่  ตำบลหนองบัวดง เป็นตำบลหนึ่งใน 4 ตำบลของอำเภอศิลาลาด ตำบลหนองบัวดงห่างจากตัวอำเภอศิลาลาด  6   กิโลเมตร   อยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ  62  กิโลเมตร  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง 1 ส่วน คือ เทศบาลอำเภอโพนทราย  อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด   ดังนี้

                   ทิศเหนือ          จรด     อำเภอโพนทราย           จังหวัดร้อยเอ็ด

                   ทิศตะวันออก     จรด     ตำบลกุง                    จังหวัดศรีสะเกษ

                   ทิศตะวันตก      จรด     ตำบลด่าน                  จังหวัดศรีสะเกษ

                   ทิศใต้             จรด     อำเภอราษีไศล             จังหวัดศรีสะเกษ

          โดยตำบลบ้านหนองบัวดงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 6  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดศรีสะเกษไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ  62  กิโลเมตร

          1.2 ภูมิประเทศ

          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับทุ่งนาและมีป่าไม้อยู่ทางตะวันตก ลักษณะดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดีมีความอุดมสมบูรณต่ำมีเพียงร้อยละ4.5 ของพื้นที่เท่านั้น ที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง มีเนื้อที่ประมาณ  32.29 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  5,973 ไร่เศษ  มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  เป็นพื้นที่ป่าสาธารณะ ประมาณ 1,103 ไร่ เป็นป่าเสื่อมโทรมสำหรับการฟื้นฟู มีลำน้ำเสียวไหล ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง

          1.3 ภูมิอากาศ

                   ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลหนองบัวดง มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาจัดในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยเฉลี่ยแล้วในปีหนึ่ง ๆ จะมีฝนตก 109 วัน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยอยู่ที่ 1,170-1,400 มิลมิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26.9 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 73%

          1.4 ลักษณะของดิน

                   เป็นลักษณะดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดีมีความอุดมสมบูรณต่ำมีเพียงร้อยละ 4.5 ของพื้นที่เท่านั้น ที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง

 1.5 แหล่งน้ำ


1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

   เป็นพื้นที่ป่าสาธารณะ ประมาณ 1,103 ไร่ เป็นป่าเสื่อมโทรมสำหรับการฟื้นฟู สภาพป่าให้สมบูรณ์ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง

2 ด้านการเมือง/การปกครอง                                                   

          2.1.  เขตการปกครอง

          ตำบลหนองบัวดง เป็นตำบลหนึ่งใน 4 ตำบลของอำเภอศิลาลาด ตำบลหนองบัวดงห่างจากตัวอำเภอศิลาลาด  6   กิโลเมตร   อยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ  62  กิโลเมตร  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง 1 ส่วน คือ เทศบาลอำเภอโพนทราย  อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด   ดังนี้

                   ทิศเหนือ          จรด     อำเภอโพนทราย           จังหวัดร้อยเอ็ด

                   ทิศตะวันออก     จรด     ตำบลกุง                    จังหวัดศรีสะเกษ

                   ทิศตะวันตก      จรด     ตำบลด่าน                  จังหวัดศรีสะเกษ

                   ทิศใต้             จรด     อำเภอราษีไศล             จังหวัดศรีสะเกษ

          โดยตำบลบ้านหนองบัวดงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ  6 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดศรีสะเกษไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ  62  กิโลเมตร

ฝ่ายปกครอง

                        

 

2.2 การเลือกตั้ง
                    

 

3  ครัวเรือนและประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง  มีครัวเรือนและประชากรทั้งหมด    วันที่  30 กันยายน 2559  จำนวน  1,012ครัวเรือน  มีประชากรเพศชาย  จำนวน  2,228   คน    เพศหญิง  จำนวน   2,211   คน  รวมมีประชากรทั้งสิ้น    จำนวน   4,439  คน   มีรายละเอียด  ดังนี้


                      


 

4nonymousR44Z