องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางพูนทรัพย์   นาคาแก้ว  นางสาวภูษณิศา ชัยศิลา นายธนงศักดิ์  ขาวลาจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 

นางสาวกิตติยา  ทองไทย
นางสาวกัลยา บุญเฌอ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 
นางสาวอรอุมา  หงษาวสุรัตน์ธาดา  นางพิศมัย  ทอนศรี นางสาวรัตนพร  อาจสาลี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
   

นางสาวนัฐชา  วงษ์วิลา  

คนงานทั่วไป