องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

สำนักงานปลัด

นางสาวชลดา  สายสมุทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
นางสาวชลดา  สายสมุทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวธันยวีร์  สีนิกรณ์
 หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
   
นางสาวสายฝน  บุตรวงษ์
นางสาวจิราภรณ์   ทองสุทธิ์
นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นายเกรียงศักดิ์  นาครินทร์
 จ่าสิบเอกสิทธิพงษ์  จันทะสิทธิ์ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
   

นางสาวสุรีกิตต์ จิตตำนาน  นางสว่าง  สีนิกรณ์
 นายทรงศักดิ์   เนื่องแนวน้อย
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
   
นางสาวอรสุมา  จันทาทอง
นางสาวเยาวลักษณ์  สันโสภา นายปฏิพัทธ์  เหล็กดีเศษ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   
นางบุญยืน   วงษ์วิลา นายสังเวียน  บัวนิล  
 คนงานทั่วไป นักการภารโรง