องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

สภา อบต.


นายทองสุข  บุญทะวงษ์
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นายเสถียร  พันโน นายสุพรรณ์   จันทาทอง
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางอุมาพร  สันโสภา นายสมลักษณ์  ยางน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2


นายอัฐพงษ์  ภาระคร นายจวน  สาระติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4


นายโพธิ์  อุตรวิเศษ นายเสถียร  พันโน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6


นายจำนงค์  คำอ้วน นายทองสุข  บุญทะวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8

นายสมพงษ์  สร้อยสาคู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9