องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร


นายจตุรวิทย์  อายุยืน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 088-1456951


นายพงษ์สา  หารไชย นายประภาส  แสนสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-0764239 โทร.096-7628727

นางสาวศรัณย์พร  สีนิกรณ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.088-9576672
นายสุพรรณ์ จันทาทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
โทร.085-7738150
นางสาวชลดา  สายสมุทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
โทร 045-960592