องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 28 เม.ย. 2565 ]107
2 1คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ข้อ 027 ข้อ 4 [ 7 มี.ค. 2565 ]99
3 2คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง ข้อ 027 ข้อ 4 [ 7 มี.ค. 2565 ]98
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]109
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]105
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]109
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]114
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.compressed [ 20 ม.ค. 2564 ]110
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]105
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง หลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]114
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]98
12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง [ 20 ม.ค. 2564 ]111
13 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด อบต. [ 20 ม.ค. 2564 ]113
14 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองคลัง [ 20 ม.ค. 2564 ]109
15 คำสั่งองค์การบริหารส่วตำบลหนองบัวดง เรื่อง การแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในกองช่าง [ 20 ม.ค. 2564 ]107
16 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 20 ม.ค. 2564 ]71
17 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง [ 20 ม.ค. 2564 ]101
18 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 20 ม.ค. 2564 ]109
19 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 [ 20 ม.ค. 2564 ]108
20 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 20 ม.ค. 2564 ]110
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]93
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]101