องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายจตุรวิทย์  อายุยืน
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
  โทรศัพท์ + 088-1456951
  อีเมล์ + admin@nongbuadong.go.th
   
  ชื่อ + นายสุพรรณ์ จันทาทอง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
  โทรศัพท์ + 085-7738150
  อีเมล์ + admin@nongbuadong.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวชลดา  สายสมุทร
  ตำแหน่ง +  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 089-5858454
  อีเมล์ + admin@nongbuadong.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวธันยวีร์  สีนิกรณ์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองบัวดง
  โทรศัพท์ + 089-5748666
  อีเมล์ + admin@nongbuadong.go.th
   
  ชื่อ + นางสมบัติ  วรรณทวี
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  087-9397293
  อีเมล์ +
admin@nongbuadong.go.th
  ชื่อ + นางวิไลวรรณ  นาครินทร์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 062-9986925
  อีเมล์ +
admin@nongbuadong.go.th