องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

สาสน์จากนายก อบต.

-สาส์นจากนายก อบต.

          สวัสดีครับ.....พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองบัวดงที่เคารพรัก

 

นับตั้งแต่วันที่ผมได้รับความไว้วางใจจากท่านให้เข้ามาทำหน้าที่ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ผมและคณะบริหารตระหนักอยู่เสมอว่า จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ผมมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับหมายให้ดีที่สุดผมมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลของเราให้เจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ภายใต้การบริหารจัดการ โดยยึดหลัดธรรมาภิบาล คือ บริหารด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจะนำพาตำบลหนองบัวดงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาตำบล

หนองบัวดง ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง   ซึ่งผลการปฏิบัติงานจะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ภาครัฐ ภาคเอกชน  และพี่น้องประชาชนตำบลหนองบัวดง  ผมและคณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณไว้  ณ โอกาสนี้ด้วย   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดงพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากท่าน  เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและพัฒนาตำบลหนองบัวดงให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

 

                           นายจรูณ  สาลีวัน

                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง