องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีจำนวน 5 ยุทธศาสตร์  ดังนี้

             1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

             3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

             4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

             5. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี