องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

กองสวัสดิการสังคม

 
 นางวิไลวรรณ  นาครินทร์
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
  นางสาวแววตา  กาหลง  
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ