องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

กองสวัสดิการสังคม

 
 นางวิไลวรรณ  นาครินทร์
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
  นางสาวแววตา  กาหลง  
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ