องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุพรรณ์ จันทาทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
นางสาวชลดา  สายสมุทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
นางสาวธันยวีร์  สีนิกรณ์ -ว่าง- -ว่าง-
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
   
นางสมบัติ  วรรณทวี   นางวิไลวรรณ  นาครินทร์  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม