องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุพรรณ์ จันทาทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
นางสาวชลดา  สายสมุทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
นางสำราญ  โพลังกา นางสาวนัทธมน  สุภาพ  -ว่าง-
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
   
นางสมบัติ  วรรณทวี   นางวิไลวรรณ  นาครินทร์  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม