องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษา

 
นางสมบัติ  วรรณทวี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
นายทัศนันท์  จันทะนาม

นางสาวภัณฑิลา  สมพร
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นางเวฬุวรรณ  ชะบา นางกวีนา  เด็กทองหลาง นางสาวสุจิตรตรา  คำผาย
ครู ค.ศ. 2
ครู ค.ศ. 2
ครู ค.ศ. 1
 นางพีรยา  เกษมณี นางปราณี  สิงห์เทพ
ผู้ช่วยสันทนาการ  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
นางสาวพนิดา ขาววิเศษ นางสาวกุลธิดา  หอมยามเย็น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
     
  นายธีระชัย   ยอดคำมี  
  นักการภารโรง