องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

กองการศึกษา

 
นางสมบัติ  วรรณทวี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     
  นายทัศนันท์  จันทะนาม  
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
   
  -ว่าง-  
  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     
 นางเวฬุวรรณ  ชะบา  นางกวีนา  เด็กทองหลาง  นางสาวสุจิตรตรา  คำผาย
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก

   
 นางปราณี  สิงห์เทพ  นางสาวพนิดา ขาววิเศษ  นางพีรยา  เกษมณี
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยสันทนาการ