องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

กองคลัง

 
นางสาวนัทธมน  สุภาพ 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 นางพูนทรัพย์  นาคาแก้ว  นางสาวภูษณิศา ชัยศิลา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
   
นางสาวกิตติยา  ทองไทย  นายธนงศักดิ์  ขาวลาจันทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
     
 นางสาววันทนีย์  อภีวัฒนพันธุ์  นายทรงศักดิ์  เนื่องแนวน้อย  นางพิศมัย  ทอนศรี
 ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
 นางสาวรัตนพร  อาจสาลี
 
พนักงานจ้างทั่วไป