องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

สำนักงานปลัด

นายอดิศร  บริสุทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวชลดา  สายสมุทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสำราญ  โพลังกา
 หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
   
 นางสาวจิราภรณ์   ทองสุทธิ์
นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   
 สิบเอกอุดมทรัพย์  เชื้อชั  จ่าสิบเอกสิทธิพงษ์  จันทะสิทธิ์ 
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   
นางสาวเยาวลักษณ์  สันโสภา นางสาวสุรีกิตต์ จิตตำนาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
นายสังเวียน  บัวนิล
  นางบุญยืน   วงษ์วิลา
นักการภารโรง
คนงานทั่วไป