องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

สำนักงานปลัด

นายสุพรรณ์ จันทาทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวชลดา  สายสมุทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสำราญ  โพลังกา
 หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
   
 นางสายฝน  วรรณวงษ์
นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
-ว่าง-
 จ่าสิบเอกสิทธิพงษ์  จันทะสิทธิ์ 
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   
นางสาวเยาวลักษณ์  สันโสภา นางสาวสุรีกิตต์ จิตตำนาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
นายสังเวียน  บัวนิล
  นางบุญยืน   วงษ์วิลา
นักการภารโรง
คนงานทั่วไป