องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

สภา อบต.

 
นายอริญชัย  นรสาร
ประธานสภาอบต.
 
นายอำนวย  อบเชย  นายอดิศร  บริสุทธิ์
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
     
นายประภาส  แสนสุข นายถนอม  วงษ์วิลา นายสมลักษณ์  ยางน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
     
นายวิไล  สายไธสง นางรำเพย  รุ่งแสง นางสมหวัง  คลาดกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
     
 นายบุญชู  ติละบาล  นายสมาน  เกษสร
นายเสถียร  พันโน
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
     
 นายพินิจ  เข็มทอง นายสาคร  ศรีภูมาตย์ 
 นายสมศรี  บุญทะวงษ์
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
     
 นายศิววัชร  พัฒพินิจ
   
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9