ราคากลางวางท่อเมนต์ระบบส่งน้ำประปา ม.4 บ้านหนองพอก [ 2 ม.ค. 2567 ]
..............................................................................................................
ประกาศราคากลางวางท่อส่งประปา หมู่ที่ 6 [ 15 ธ.ค. 2566 ]
..............................................................................................................
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนสมบูรณ์ ม.2 [ 17 ก.ค. 2566 ]
..............................................................................................................
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงเค็ง ม.9 [ 17 ก.ค. 2566 ]
..............................................................................................................
ราคากลาง วางท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน ม.7 [ 17 ก.ค. 2566 ]
..............................................................................................................
ราคากลางวางท่อส่งน้ำประปา ม.9 [ 17 ก.ค. 2566 ]
..............................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง ม.1 [ 17 ก.ค. 2566 ]
..............................................................................................................
ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองพอก ม.4 ถึงคันไดร์ [ 20 มิ.ย. 2566 ]
..............................................................................................................