วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.หนองบัวดง (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองบัวดงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 ถึง 18 กันยายน 2563 จำนวน 1 เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายนพดล สานุสันต์ ถึง วัดป่าศรีบัวทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 313.25 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการ ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น TK 479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำเด็กประฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง