วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ซื้อต้นไม้และดินปลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ซื้อท่อซีเมนต์ ขนาด 60 x 60 ซม.) จำนวน 100 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ ตามโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหนองบัวดงห่างไกลยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเสวียง เสละ ถึงวัดป่าศรีบัวทอง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนรอบหมู่บ้านถึงวัดบ้านตู้ หมูที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพบูรณาการแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 13000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง (รายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนมกราคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล - ป.๖ สังกัด สพฐ. จำนวน ๔ แห่ง ในเขตตำบลหนองบัวดง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง