วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ สำหรับคน 400 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ เวที เครื่องเสียง และป้าย โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านตู้ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ N120 (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดงเค็ง หมูที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง