วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้องานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๔๖ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ กล่อง ๆละ ๓,๙๙๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๘๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๔๗,๕๔๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาท) ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัฑณ์การเกษตร เค่รื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ซิเบิล จำนวน 2 เครื่องๆละ 21,000 บาท และเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการปรับปรุงบ่อขยะแบบฝังกลบ จำนวน ๓ บ่อ เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งผู้เข้าร่วมในโครงการจัดงานประเพณีเฉลิมฉลอง 240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการแต่งกายและวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการแสดงในโครงการจัดงานประเพณีเฉลิมฉลอง240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือและลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง